NTinfonet

Creating Dynamic Forms with Acrobat 

ระยะเวลาอบรม

 1 วัน (9:00-16:00 น.)

ค่าใช้จ่าย

3,500 บาท รวมอาหารกลางวัน (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่นพิเศษประจำปี 2562

 • สมัครพร้อมกัน 2 หลักสูตร ลด 10%
 • สมัครพร้อมกัน 3 หลักสูตร ลด 15%
 • สมัครพร้อมกัน 4 หลักสูตร ลด 20%
 • สมัครพร้อมกัน 5 หลักสูตร ลด 25%
 • สมัครพร้อมกัน 6 หลักสูตรขึ้นไป ลด 30%
 • *เงื่อนไข จะต้องชำระเงินก่อนวันอบรม 7 วัน *

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้การสร้างฟอร์มในลักษณะ Dynamic Form โดยใช้โปรแกรม Acrobat เรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆ ของ Acrobat ที่จะมาช่วยในการออกแบบฟอร์ม เรียนรู้วิธีการแปลงแบบฟอร์มที่เป็นกระดาษให้เป็นรูปแบบ PDF แล้วสร้างให้เป็น Form แบบ Dynamic เรียนรู้วิธีการ Export ข้อมูลจากฟอร์ม เมื่อผู้ใช้กรอกข้อมูลกลับมาให้เป็นลักษณะของ Database เพื่อสร้างรายงานสรุปต่างๆ ตามต้องการ

เนื้อหาหลักสูตร

การสร้าง PDF Form

 • การแปลงเอกสารแบบฟอร์มเดิมที่ออกแบบไว้ด้วย Word หรือ Excel ให้เป็น PDF Form
 • การแปลงเอกสารที่เป็นกระดาษ เช่น แบบฟอร์มราชการต่างๆ ให้เป็น PDF Form
 • การใช้เครื่องมือต่างๆ ของการสร้างฟอร์มใน Acrobat เช่น Textbox, List Box, Option Button, Checkbox ฯลฯ
 • การปรับแต่งและกำหนดค่าต่างๆ ของเครื่องมือต่างๆ เช่น การเปลี่ยน Font การใส่สี การกำหนดจำนวนตัวอักษรที่สามารถป้อนได้ ฯลฯ
 • การสร้างเงื่อนไขรับข้อมูลที่ผู้ใช้ป้อนในฟอร์ม เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลป้อนผิดพลาดจากที่ต้องการ เช่น การกำหนดให้บางช่องป้อนได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น หรือการจำกัดค่าเช่น อายุจะต้องไ่ม่เกินที่กำหนดไว้ ฯลฯ
 • การสร้างแบบฟอร์มแบบมีการคำนวณ เช่น การสร้างสูตรคำนวณค่าต่างๆ ของแต่ละฟิลด์เหมือนกับ Excel เช่น การสร้างแบบฟอร์มใบเสนอราคา ที่จะต้องคำนวณราคายอดรวม หรือ VAT แบบอัตโนมัติ ฯลฯ
 • การสร้างปุ่ม Submit Form เพื่อให้ผู้ใช้ส่งข้อมูลกลับมายังคุณโดยอัตโนมัติ
 • การกำหนดอีเมล์ว่าจะส่งฟอร์มกลับไปให้ใครบ้าง เช่น หากเป็นแบบฟอร์มใบลา เมื่อคลิกปุ่ม Submit ให้ส่งไปยังผู้จัดการฝ่ายบุคคลทันที ฯลฯ
 • การ Protect Form ไม่ให้ถูกแก้ไขได้ ให้ป้อนได้เพียงอย่างเดียว

การส่ง Form ไปให้ผู้อื่นใช้งาน

 • การส่ง Form ไปพร้อมกับอีเมล์เพื่อให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลโดยผู้ใช้งานเพียงแค่มีโปรแกรม Acrobat Reader เท่านั้น
 • การส่ง Form โดยสร้างเป็นลิงก์เพื่อไปเปิด Form ที่อยู่ใน Network Drive ขึ้นมาใช้งาน
 • การส่ง Form เพื่อเก็บเข้าไปใน Excel โดยตรง

การรวบรวมข้อมูลจาก Form

 • การรวบรวมข้อมูล Form จากอีเมล์ที่ส่งกลับมา
 • การรวบรวมข้อมูลจากไฟล์ที่เก็บข้อมูลใน Network Drive โดยไม่ต้องรับอีเมล์จากผู้ใช้
 • การ Export ข้อมูลของทุกฟอร์มที่รับเข้ามาให้ถูกเก็บเป็น Excel Database เพื่อนำไปประมวลผลต่อ
 • การ Track ดูว่ามีผู้รับเป็นใครบ้างที่ยังไม่ได้ส่งกลับ หรือตอบกลับมาแล้วกี่คน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • พนักงานฝ่ายฝึกอบรม หรือ Marketing หรือ Admin
 • ผู้ที่ต้องทำแบบฟอร์มต่างๆ เ่ช่น แบบฟอร์มใบเสนอราคา แบบฟอร์มใบสั่งซื้อ แบบฟอร์มสำรวจความคิดเห็น ฯลฯ
 • ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการต้องป้อนแบบฟอร์มกระดาษต่างๆ เป็นประจำ เช่น แบบฟอร์มราชการ
 • ผู้ที่ต้องการสร้างแบบฟอร์มในองค์กรให้เป็น Dynamic Form

ความประทับใจจากลูกค้า

 • “ได้เข้ารับการอบรมหัวข้อ Creating Electronic Forms with Acrobat ทำให้ได้ความรู้เพิ่มเติมว่าโปรแกรมนี้มีความสามารถในการช่วยให้เรากรอกแบบฟอร์มได้เรียบร้อยสวยงาม และยังทำการคำนวณอย่างง่ายๆ ได้ การมาเรียนทำให้เราได้รู้เทคนิคที่จำเป็นไปใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

  เหมาะสำหรับคนที่มีเวลาจำกัด”

  คุณกิตติพล มัญชุวิสิฐ
  ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ,
  บริษัท ไทยพีเจ้น จำกัด


 • “ก่อนที่จะไปอบรมก็ใช้งาน Acrobat ได้เคยมีการใช้งานตัว Acrobat มาบ้าง แต่พอผ่านการอบรมหลักสูตร Creating Electronic Forms with Acrobat แล้ว ทำให้รู้สึกว่าได้รับความรู้มากขึ้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้ อีกทั้งผู้สอนสามารถถ่ายทอดได้ดีเยี่ยม ตัวอย่างก็สามารถเข้าใจได้ มีการเปิดโอกาสให้ซักถามในสิ่งที่นอกเหนือจากหลักสูตร หลังจากกลับมาที่บริษัทแล้ว ก็ได้ใช้วิชาที่ผ่านการฝึกอบรมมาถ่ายทอดต่อพนักงานคนอื่นๆ ทันที จากการเข้าฝึกอรมครั้งนี้ทำให้รู้สึกเกิดคามประทับใจเป็นอย่างมากทั้งในทางด้านเนื้อหาที่เข้าฝึกอบรม และจากด้านวิทยากรผู้สอนด้วย ซึ่งมีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ อธิบายและยกตัวอย่าง พร้อมให้ลงมือปฏิบัติทำให้เข้าใจได้ง่ายและเร็วขึ้น รวมถึงการแนะนำเทคนิคต่างๆ ในการใช้งานให้ด้วย”

  คุณกนกพร พิพัฒน์อุปถัมภ์ 
  Technical Support
  บริษัท ดาต้าโปร คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด


 • “ดิฉันได้มาอบรมหลักสูตร Creating Electronic Forms with Acrobat กับทาง NTinfonet เป็นครั้งแรก ดิฉันรู้สึกประทับใจค่ะ อาจารย์ผู้สอนเอาใจใส่เป็นอย่างดี ยกตัวอย่างในการปฏิบัติได้ดี และให้ทุกคนทดลองทำด้วยตนเองจนทำได้ ถึงแม้จะไม่มีความรู้เบื้องต้นอาจารย์ก็อธิบายจนเข้าใจ เนื้อหาในการสอนก็พอเหมาะกับเวลา ดิฉันไม่เคยเรียนAcrobat มาก่อน เคยใช้งานก็เพียงการอ่านเอกสารอย่างเดียว เมื่อได้เข้าอบรมแล้วรู้สึกว่าโปรแกรมนี้สามารถทำอะไรได้หลายๆ อย่าง ที่เราไม่เคยรู้ ง่ายและสะดวกต่อการทำงาน (สามารถให้เราช่วยโลกร้อนได้ ประหยัดกระดาษมากมายเลยค่ะ) สามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ต่อได้เลยและอาจารย์ก็สอนละเอียดดีค่ะ สอนเทคนิคต่างๆ ให้มากมายด้วยค่ะ”

  คุณวิไลลักษณ์ เหล่าปิยะบุตร
  Administrative Officer (Total Quality Center Division)
  โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต


 • “ก็มีความสนใจเกี่ยวกับโปรแกรม Adobe Acrobat อยู่แล้วค่ะ เพราะที่โรงงานส่วนมากก็จะใช้กัน แต่เป็นการใช้คำสั่งปริ้นให้เป็นนามสกุล Pdf. ค่ะพอเจ้าหน้าที่อบรมของโรงงานส่งข้อมูลมาให้ก็เลยลองอ่านดูแล้วก็เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับที่โรงงานก็เลยต้องการที่จะไปอบรมหลักสูตรนี้ค่ะ พอเริ่มเรียนอาจารย์ก็สอนในสิ่งที่เรายังไม่ทราบหลายๆ อย่าง (คิดในใจ ดีเชียวโปรแกรมนี้สามารถทำอะไรได้หลายอย่าง) สามารถคิดสูตรในโปรแกรมนี้โดยที่เราไม่ต้องกลับไปคิดใน Excel ดิฉันคิดว่าถ้ามีโปรแกรมที่ต่อเนื่องกันอีกดิฉันมีความสนใจที่จะกลับไปอบรมเพราะอาจารย์สามารถตอบคำถามในแต่ละเรื่องที่ไม่ทราบได้เป็นอย่างดีค่ะ ดิฉันประทับใจในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งป็นครั้งแรกที่ไปอบรมกับสถาบันค่ะ”

  คุณจารุวรรณ ทองฉาย
  Document Control Officer,
  Advanced Composite System Ltd.


SHARE THIS PAGE!

ที่อยู่
บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด
15/34 หมู่ 10 หมู่บ้านกัญญาเฮ้าส์ 3 ซ.วัดด่านสำโรง ถ.สุขุมวิท 113 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ติดต่อ
โทรศัพท์:
02-380-3421    
02-380-3422
แฟกซ์: 02-380-3423
มือถือ:
092-417-7673
081-269-6530
อีเมล์: training@ntinfonet.com