NTinfonet

Using Advanced Function & Formula

ระยะเวลาอบรม

2 วัน (9:00-16:00 น.)

ค่าใช้จ่าย

เรียนผ่าน MS.Teams ราคา 6,990 บาท (ไม่รวม VAT)

 • เรียนผ่าน Online ราคา 3,490 บาท เรียนย้อนหลังได้ 1 ปี

โปรโมชั่นพิเศษ (เฉพาะ Class ปกติ)

 • สมัคร 2 หลักสูตร ลด 5%
 • สมัคร 3 หลักสูตร ลด 10%
 • สมัคร 4 หลักสูตร ลด 15%
 • สมัคร 5 หลักสูตร ลด 20%

แนะนำหลักสูตร

ในการทำงาน Excel ให้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนั้น การเข้าใจวิธีการใช้ฟังก์ชั่นและสูตรต่างๆ ใน Excel อย่างถูกต้อง จะมีส่วนช่วยลดเวลาในการทำงานเป็นอย่างมาก เพราะฟังก์ชั่นคือสูตรสำเร็จรูปที่ถูกเขียนโปรแกรมมาแล้วเพียงแต่ผู้ใช้ป้อนค่าเข้าไปเท่านั้น

โปรแกรม Excel มีฟังก์ชั่นมากมายกว่าร้อยฟังก์ชั่น แต่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้เป็นไม่ถึง 10 ฟังก์ชั่น เช่น เมื่อสร้างสูตรแล้วเซลเกิด #DIV/0 ขึ้นมา ก็ไม่รู้ว่าจะแก้อย่างไร ผลก็คืองานเกิดความล่าช้าและเสียเวลาเป็นอย่างมาก หลายคนอยากจะเรียนรู้วิธีการใช้งานฟังก์ชั่นหรือรู้แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าจะนำไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างไร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เรียนรู้การใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งานในทางธุรกิจ
 • เรียนรู้เทคนิคการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆ
 • เรียนรู้การใช้งานฟังก์ชั่นขั้นสูงที่จะช่วยแก้ปัญหาในงานที่ซับซ้อน
 • เพิ่มทักษะการใช้งาน Excel จากผู้ใช้ระดับเบื้องต้นสู่ผู้ใช้งานขั้นสูง

เนื้อหาหลักสูตร

การใช้งานฟังก์ชั่นจัดการข้อมูลในเชิงเปรียบเทียบ

 • การเปรียบเทียบค่าของเซลในรูปแบบต่างๆ เช่น การคิดค่า Commission แบบมีเงื่อนไข ฯลฯ
 • การแก้ปัญหาของการเขียน IF ซ้อนหลายระดับ
 • การหาผลรวมหรือนับจำนวนแบบมีเงื่อนไข เช่น การรวมหายอดขายของลูกค้าบางรายที่ต้องการ ฯลฯ

การใช้งานฟังก์ชั่นจัดการกับข้อมูลประเภทวันที่และเวลา

 • การแสดงวันที่และเวลาปัจจุบันในรายงาน
 • การหาว่าลูกค้ารายใดที่ Overdue หรือนับจำนวนวันของ Overdue ฯลฯ
 • การหาจำนวนปี เดือน วัน ของการทำงานของพนักงานว่าทำงานมากี่ปี กี่เดือน กี่วัน
 • การบวกจำนวนปี หรือเดือน หรือวัน เข้าไปในวันที่ เช่น การหาจำนวนวันที่สินค้าหมดรับประกัน 5 ปี หรือ 3 เดือน ว่าจะตรงกับวันใด ฯลฯ
 • การคำนวณหาจำนวนเวลา เช่น การคิดจำนวนเวลาของ Overtime หรือการคิดค่าจอดรถ ฯลฯ

การฟังก์ชั่นแสดงข้อมูลของเซลในลักษณะต่างๆ

 • เทคนิคการตรวจหา Error ในเวิร์กชีตอย่างรวดเร็ว
 • ปัญหาของ Error ต่างๆ ในสูตรที่จะต้องพบ เช่น #VALUE!, #NAME?, #DIV/0!, #REF และวิธีการแก้ไข
 • การป้องกันสูตรที่แสดง #DIV/0! โดยให้แสดงเป็นค่าอื่นแทน
 • การตรวจสอบว่าเซลที่แสดงเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร เช่น '1000 คือตัวอักษร จะทำให้ไม่สามารถคำนวณได้ มักจะเกิดจากการ Import ข้อมูลเข้ามา
 • การแปลงค่าของเซลที่เป็น Text ให้เป็นตัวเลข เพื่อแก้ปัญหาโดยทำให้สามารถคำนวณได้

การใช้ฟังก์ชั่นดึงข้อมูลข้ามชีตหรือข้ามไฟล์

 • การใช้งาน Lookup, Vlookup, Hlookup
 • การออกแบบตารางสำหรับ LOOKUP ข้อมูลข้ามชีตหรือข้ามไฟล์
 • เทคนิคการแก้ปัญหาของการเกิด #N/A

การใช้งานฟังก์ชั่นจัดการกับตัวเลข

 • การปัดเศษของตัวเลขในลักษณะต่างๆ เช่น การปัดเศษทิ้งทั้งหมด การปัดเศษขึ้นทั้งหมด หรือการปัดเศษโดยใช้ 5 เป็นเกณฑ์ หรือปัดให้ใกล้เคียงกับค่าที่ต้องการ หรือการตั้งราคาสินค้าให้ลงท้ายด้วย 0 เช่น 3,487 บาท ให้แสดงเป้น 3,500 ฯลฯ
 • การปัดตัวเลขให้เป็นจำนวนเต็ม
 • การแปลงตัวเลขให้เป็นคำอ่าน เช่น หนึ่งร้อยบาทถ้วน ฯลฯ เพื่อใช้พิมพ์ใบเสนอราคาหรือเช็ค

การใช้ฟังก์ชั่นจัดการกับตัวอักษร

 • การเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรในลักษณะต่างๆ เช่น เปลี่ยนเป็นตัวเล็ก ตัวใหญ่ หรือตัวใหญ่เพียงตัวแรกเท่านั้น
 • การเชื่อมข้อความแต่ละเซลให้เป็นเซลเดียว
 • การดึงตัวอักษรด้านซ้าย กลาง ขวา ออกมาเป็นอีกคอลัมน์
 • การค้นหาตัวอักษรในข้อความอื่น
 • การนับความยาวของตัวอักษร เช่น การตรวจหาว่ามีการป้อนรหัสสินค้าไม่ครบตามจำนวนหลักที่กำหนดไว้หรือไม่ ฯลฯ
 • การกระจายข้อมูลที่ Import เข้ามาแล้วรวมอยู่ในเซลเดียว ให้กระจายออกเป็นแต่ละคอลัมน์อย่างถูกต้อง

การใช้สูตรและฟังก์ชั่น Look Up ขั้นสูง

 • เทคนิคการสร้างสูตร Lookup แบบ Match Multiple Criteria เช่น การค้นหาสินค้าชื่อ Windows ที่เป็นของลูกค้าชื่อ Somchai ว่ามียอดการสั่งซื้อเป็นเท่าใด ซึ่งปกติหากใช้ VLOOKUP แบบปกติจะไม่สามารถ Match ทั้ง 2 ค่าพร้อมกันได้
 • การ Lookup แบบค้นหาข้อมูลที่ตรงกันระหว่าง Row และ Column ในลักษณะเป็นตาราง Matrix
 • การ Lookup ข้อมูลของตารางข้ามชีตแบบ Dynamic
 • การแก้ข้อจำกัดของการใช้ VLOOKUP ที่ไม่สามารถดึงข้อมูลจากด้านขวาได้
 • การสร้าง Relational Droplist เช่น หากมีการสร้าง Droplist 2 ตัว เพื่อให้ผู้ใช้งานเลือกค่า ซึ่ง Droplist ตัวแรกแสดงรายชื่อจังหวัดให้เลือก และ Droplist ตัวที่ 2 เป็น Zipcode ของจังหวัด
 • การสร้าง Relational Droplist นั้น หากเลือกชื่อจังหวัดกรุงเทพฯ แล้ว Droplist ตัวที่ 2 จะต้องปรากฏเฉพาะ zipcode ของจังหวัดกรุงเทพฯ เท่านั้น คือจะต้องสัมพันธ์กัน

การใช้งาน Name ในสูตร

 • การสร้าง Name เพื่อให้สูตรเข้าใจง่าย
 • Scope ของการใช้งาน Name ที่จะมีผลต่อการมองเห็น Name ในสูตร
 • การสร้าง Name แบบ Formula เพื่อให้ผลของ Name เปลี่ยนไปตามผลของการคำนวณ
 • การลิงก์ Name ข้ามไฟล์
 • การสร้าง Name แบบ Dynamic Range เพื่อให้ Range เกิดความยืดหยุ่น

การสร้างสูตรแบบ Array

 • ลดการเขียนเซล 1000 สูตร เหลือเพียงสูตรเดียวด้วยการเขียนสูตรแบบ Array
 • เทคนิคการ Tracking ค่าของเซลที่เป็นสูตรแบบ Array ซึ่งปกติจะเข้าใจค่อนข้างลำบาก
 • การแก้ปัญหาของของการบวกตัวเลขหลายๆ เซล เช่น การหาผลรวมของ Total หลายๆ ค่า แบบนี้ คือ =A10+A20+A30+A40+A50+A60+A70+A80+A90+A100+A110+A110+A120+A130+A140+A150+A160+A170+.... ซึ่งคุณจะติดข้อจำกัดที่อาจจะไม่สามารถพิมพ์ได้จนจบตามต้องการ ซึ่งโดยส่วนมากแล้วผู้ใช้ส่วนใหญ่มักจะพักค่าไว้ก่อนแล้วบวกต่ออีกทีหนึ่ง แต่หากคุณเข้าใจวิธีการใช้งาน Array แล้วปัญหานี้จะเขียนสั้นๆ เพียงสูตรเดียวเท่านั้น
 • การแก้ปัญหาของการ Sum ค่าที่มีบางเซล Error แล้วให้สามารถข้ามเซลที่ Error ไปได้ โดยเฉพาะการหารที่มีตัวหารเป็น 0 คุณจะได้เรียนรู้วิธีการเขียนสูตรแบบข้ามเซลที่ Error ไป โดยไม่จำเป็นต้องเขียน IF เช็คทุกค่าที่จะ Sum
 • การรวมตัวเลขแบบปัดเศษในคราวเดียว โดยไม่ต้องใช้ฟังก์ชั่น Round มาปัดค่าของแต่ละเซลก่อน ทำให้ประหยัดเวลาได้อย่างมากทีเดียว
 • การแก้ปัญหาของการเขียนสูตร SumIF หรือ CountIF ที่ไม่สามารถสร้างหลายเงื่อนไขได้ โดยสูตรแบบ Array

ข้อกำหนดของการเรียนหลักสูตรนี้

 • ผู้เรียนจะต้องนำ Notebook มาเอง

 

ลูกค้าที่ได้จัดอบรม In-House Training

ความประทับใจจากลูกค้า

 • “งานที่ผมรับผิดชอบอยู่หนีไม่พ้นเรื่องตัวเลขและการคำนวณ Microsoft Excel จึงเป็นโปรแกรมที่ผมต้องทำความรู้จักให้ได้มากที่สุด เดือนที่แล้วบริษัทฯ ได้จัดอบรมภายในเรื่อง "Using Advanced Feature in Excel" โดยสถาบัน NTinfonet

   

  ก่อนเรียนผมมีการทำงานบางอย่างที่ยังทำไม่ได้ใน Excel แต่ในระหว่างที่เรียนทำให้เรานึกถึงปัญหาที่ผมยังแก้ไม่ได้ ก็เลยนำความรู้ที่ได้ฟังมาประยุกต์ใช้กับปัญหาที่ผมมี นึกไม่ถึงเหมือนกันว่าผมจะสามารถนำสิ่งที่เรียนมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ทันทีแบบนี้ เดือนถัดมาผมจึงเข้าเรียนอีกหลักสูตรคือ "Using Advanced Function in Excel" คิดว่าน่าจะรู้จักโปรแกรม Excel ได้มากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะการใช้สูตรต่างๆ เพื่อช่วยในการคำนวณ”

  คุณสุทัศน์ อุดมโสภกิจ
  Compensation Manager,
  Bayer Thai Co., Ltd.
 • “หลักสูตร Using Advanced Function in Excel เป็นหลักสูตรที่ช่วยในการทำงานดีมาก ทำให้ประหยัดเวลาในการทำงานเป็นอย่างมาก รวมทั้งทำให้เข้าใจมากขึ้นในการทำงานบนโปรแกรม Excel เพราะอาจารย์ได้สอนให้เข้าใจง่าย มีเทคนิคที่ทำให้เราจำได้ง่ายต่างๆ มากมายและมีการใช้ short cut ที่ทำให้ประหยัดเวลาในการค้นหาคำสั่งที่จะใช้งาน ซึ่งบางครั้งเรามักไม่ค่อยทราบถึง function ต่างๆ เหล่านั้น

   

  ที่สำคัญคือ อ.สมชัย ได้จัดทำโปรแกรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาของ Excel ที่ตรงกับความต้องการเป็นอย่างมาก ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรแรกที่ได้เข้าอบรมกับทางบริษัทฯ ทำให้รู้สึกว่าจะต้องหาโอกาสไปเรียนในหลักสูตรอื่นต่อๆ ไปอีกเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น ต้องขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอนและทางบริษัทฯ มากๆ ค่ะ”

  คุณณภัคกาญจน์ คลังดิษฐ์
  Supervisor ฝ่ายบริหารบัญชี,
  บมจ.ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น (UBC)
 • “หน้าที่หลักของผมในบริษัทคือการจัดทำ Management Report ให้แก่ผู้บริหาร พื่อใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ ซึ่งสิ่งสำคัญในการทำงานตรงจุดนี้คือ ความสามารถในการบริหารจัดการข้อมูลจำนวนมากที่ได้รับจากระบบบัญชีของบริษัท นำมาจัดประเภทและจัดรูปแบบให้ออกมาเป็น Report ที่สามารถตอบโจทย์ของผู้บริหารได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งเครื่องมือที่สำคัญในการทำงานตรงจุดนี้ส่วนหนึ่งก็คือโปรแกรม Microsoft Excel แต่เดิมผมใช้งาน Excel ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอในการจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก

   

  หลักสูตรการฝึกอบรมนี้ช่วยเพิ่มพูนทักษะ ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งาน Excel ช่วยให้ผมสามารถนำ function ที่มีอยู่หลากหลายมาใช้จัดการกับข้อมูลที่ซับซ้อนได้ ช่วยลดเวลาในการทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้มากขึ้น ซึ่งหลักสูตรของ NTinfonet มีหนังสือประกอบการสอนที่เข้าใจง่าย มีการทดลองใช้งานโปรแกรมจริง ตลอดจนสถานที่จัดการเรียนการสอนก็ทันสมัย เดินทางสะดวก อาจารย์ผู้สอนก็ใส่ใจดีครับ”

  คุณสาธิต สินสาธิตชัย
  Accoutant Supervisor ,
  Diethelm Limited
 • “เคยอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาหลายโปรแกรม บางเทคนิคไม่ค่อยได้ใช้ก็จะลืมไป และทำไม่ได้อีก แต่เทคนิคการสอนของ NTinfonet จะง่ายและจัดเรียงอย่างเป็นระบบ และสามารถนำโปรแกรมสื่อการสอนกลับมาทบทวนใหม่ได้ ทำให้ตอนอบรมไม่รู้สึเบื่อ และเทคนิคที่เลือกมาสอนก็น่าสนใจ บางอย่างอาจทำได้ด้วยวิธีอื่น แต่พอรู้เทคนิคเหล่านี้จะทำให้ทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น”

  ภ.ก.ศรัณย์ วาณิชย์เจริญชัย
  ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
  บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด
 • “รู้สึกเรียนแล้วสามารถนำไปใช้ได้จริง ดีกว่าอ่านหนังสือเยอะ ผู้สอนสอนเข้าใจดีมาก แค่ลงเรียน Using Advanced Function Excel, ทำให้อยากเรียน Course อื่นต่อไม่รู้สึกเสียดายเวลา เนื้อหาเยอะ สามารถสอนได้หมด”

  คุณลัดดา สุวรรณวัฒนพร
  ผู้จัดการฝ่ายประสานงานปฏิบัติการ
  บริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด
 • “จากการที่ได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ ทำให้ทราบถึงการใช้ Function ในหลายๆ รูปแบบ ซึ่งก่อนที่จะได้รับการอบรมนั้น ไม่ทราบมาก่อนว่า Excel สามารถนำมาใช้งานได้มากขนาดนี้ หลังจากที่ได้รับการอบรมแล้ว ได้รู้จัก Excel เพิ่มมากขึ้น ซึ่งง่ายต่อการทำงาน ทำให้ประหยัดเวลา สะดวกในการทำงาน ซึ่งเนื้อหาส่วนใหญ่ สามารถนำมาใช้งานได้จริงเป็นเนื้อหาตรงกับงานที่รับผิดชอบอยู่ รู้สึกชอบ และประทับใจมากค่ะ อาจารย์ผู้สอนก็สอนเข้าใจง่ายค่ะ และยังได้สมัครไว้อีก 1 หลักสูตรคือ “ Using Advanced Feature in Excel “ ด้วยค่ะ”

  คุณสิริอร เทพหนู 
  เจ้าหน้าที่อาวุโส (ควบคุม ตรวจสอบข้อมูล เอกสาร)
  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

SHARE THIS PAGE!

ที่อยู่
บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด
15/34 หมู่ 10 หมู่บ้านกัญญาเฮ้าส์ 3 ซ.วัดด่านสำโรง ถ.สุขุมวิท 113 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ติดต่อ
โทรศัพท์:
02-380-3421    
02-380-3422
แฟกซ์: 02-380-3423
มือถือ:
092-417-7673
081-269-6530
อีเมล์: training@ntinfonet.com