NTinfonet

Inside Microsoft Project

ระยะเวลาอบรม

 2 วัน (9:00-16:00 น.)

ค่าใช้จ่าย

 • เรียนผ่าน MS.Teams ราคา 7,990 บาท (ไม่รวม VAT)

โปรโมชั่นพิเศษ (เฉพาะ Class)

 • สมัคร 2 หลักสูตร ลด 5%
 • สมัคร 3 หลักสูตร ลด 10%
 • สมัคร 4 หลักสูตร ลด 15%
 • สมัคร 5 หลักสูตร ลด 20%

แนะนำหลักสูตร

หลายคนอาจจะเคยใช้ Microsoft Project แค่เพียงการสร้าง Gantt Chart เพื่อให้โปรแกรมแสดงว่างานนั้นจะเสร็จแค่วันไหนเท่านั้น ซึ่งถือว่าเป็นการใช้ความสามารถของโปรแกรมแบบพื้นฐานเท่านั้นเอง ในการใช้โปรแกรม Microsoft Project นั้นหากคุณไม่มีความเข้าใจการทำงานของโปรแกรมอย่างถูกต้องแล้ว คุณจะรู้สึกว่าโปรแกรมนี้ใช้งานยากแต่ในความเป็นจริงแล้วใช้ไม่ยากอย่างที่คิด

ดังนั้นในหลักสูตร Inside Microsoft Project นี้จะอธิบายให้คุณได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft Project นี้ได้ถูกต้องแบบ Step by Step โดยเริ่มสอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูงเป็นเวลา 2 วัน พร้อมกับตัวอย่างต่างๆ ที่สามารถจะมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจน

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 • เข้าใจการทำงานของโปรแกรม Microsoft Project อย่างถูกต้อง
 • สามารถที่จะวางแผนงานเริ่มตั้งแต่ การกำหนดวันเริ่มต้นของโครงการ การกำหนดวันหยุดต่างๆ เพื่อให้วันเสร็จคำนวณได้อย่างถูกต้อง
 • เข้าใจในการป้อน Task, Resource ต่างๆ และกำหนดความสัมพันธ์ระหว่าง Task และ Resource ได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถติดตามและ Update ความคืบหน้าของโครงการในลักษณะต่างๆ
 • สามารถเปรียบเที่ยบกับแผนงานต้นฉบับและแผนงานจริง
 • สามารถที่จะออกรายงานต่างๆ ของโครงการได้ตามความต้องการ
 • สามารถที่จะปรับแต่ง หรือค้นหาข้อมูลต่างๆ ในโครงการได้อย่างรวดเร็ว

เนื้อหาหลักสูตร

การสร้าง Project

 • องค์ประกอบของส่วนต่างๆ ที่สำคัญของ Microsoft Project
 • การสร้าง Project ใหม่
 • การกำหนดวันเริ่มต้นของโครงการ
 • การกำหนดวันหยุดต่างๆ ของโครงการ
 • การสร้างปฏิทินเวลาทำงานของบริษัทเพิ่มเข้าไปในโครงการ

การบริหารและการกับ Task

 • การป้อน Task และข้อมูลต่างๆ ของ Task
 • การสร้าง Outline และ Relationship ของ Task และการแสดงในรูปแบบหัวข้อ เช่น 1, 1.1 ....
 • การสร้าง Relationship ระหว่าง Task เช่น Start to Start, Finish to Start ฯลฯ
 • การกำหนดบาง Task แบบต้องรอคอยแล้วจึงทำได้ หรือทำล่วงหน้าก่อนได้
 • การกำหนด Constraint ของ Task ว่าต้องเริ่มทำวันไหน หรือห้ามเริ่มก่อนวันไหน ฯลฯ
 • การสร้าง Deadline ของ Task
 • การป้อน Note ใน Task
 • การสร้าง Hyperlink ใน Task เพื่อเปิดข้อมูลต่างๆ เพิ่มเติม

การบริหารและจัดการ Resource

 • รูปแบบต่างๆ ของ Resource ใน Microsoft Project
 • การป้อนและกำหนดค่าต่างๆ ของ Resource
 • การกำหนดปฏิทินการทำงานของแต่ละ Resource
 • การ Assign Resource กับ Task
 • การแก้ปัญหา Resource OverAllocate

การกำหนดเรื่องค่าใช้จ่าย

 • การกำหนดค่าใช้จ่ายทั้งแบบเหมาจ่ายและแบบจ่ายตามจริง
 • การกำหนดค่าใช้จ่ายของ Overtime
 • การกำหนดค่าใช้จ่ายแบบหลายอัตรา เช่น การปรับค่าจ้างขึ้นในบางช่วงเวลา
 • การป้อนค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่ารถ ค่าอาหาร ค่าแท็กซี ฯลฯ

การวิเคราะห์โครงการ

 • การตรวจสอบวันสิ้นสุดของโครงการ
 • การดูภาพรวมว่าโครงการใช้เวลาทำทั้งหมดกี่วัน กี่ชั่วโมง และค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นเท่าใด
 • การตรวจหางานวิกฤตว่างานใดจะกระทบวันวันเสร็จของโครงการ
 • การหาจำนววันของงานที่ไม่วิกฤตว่ามีเวลาเหลือมากน้อยแค่ไหน เช่น ในกรณีที่คนทำงานลาออก แล้วต้องหาคนใหม่มาแทน
 • การปรับให้โครงการเสร็จทันเวลาที่กำหนดไว้

การบันทึกความก้าวหน้าของโครงการ (Tracking Project)

 • การบันทึก Baseline ของโครงการไว้ เพื่อใช้เทียบระหว่างแผนงานที่วางไว้กับความเป็นจริง
 • การแสดงเส้น Gantt Chart เปรียบเทียบ Baseline กับ Current
 • การ Update ความคืบหน้าของโครงกาว่าเสร็จไปแล้วกี่ %
 • การ Update อย่างละเอียด เช่น Actual Start, Actual Finish, Actual Duration, Actual Cost ของแต่ละงานที่ทำจริง
 • การปรับเปลี่ยน Reschedule Project ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น น้ำท่วม ฯลฯ

การปรับแต่งโครงการให้ง่ายต่อการทำงาน

 • การจัดเรียงข้อมูลต่างๆ ของโครงการ เช่น ค่าใช้จ่าย หรือระยะเวลาของแต่ละงาน
 • การใช้ Filter กรองข้อมูลต่างๆ ในโครงการอย่างรวดเร็ว
 • การใช้ Highlight แสดงสีของข้อมูลที่สนใจให้เห็นเด่นชัด
 • การปรับแต่ง Field ต่างๆ ใน Microsoft Project
 • การสร้าง Table ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้แสดงข้อมูลที่ต้องการ
 • การ Export ข้อมูลของ Project ไปยัง Excel

การแสดงผลในรูปแบบต่างๆ ของโครงการ

 • การใช้ View ต่างๆ ในการแสดงผล เช่น Calendar View, Usage View, Gantt Chart View ฯลฯ
 • การสร้าง Combination View เพื่อแสดง 2 View พร้อมกัน เช่น การแสดง Resource Sheet พร้อมกับ Gantt Chart ฯลฯ
 • การปรับแต่ง View ต่างๆ
 • การสร้าง View ขึ้นเอง
 • การใช้งาน Report เพื่อออกรายงานต่างๆ ของ Project
 • การปรับแต่ง Report ให้ตรงตามความต้องการ
 • การนำเสนอโครงการผ่านทาง PowerPoint

การใช้งาน Multiple Project

 • การกำหนดปฏิทินวันหยุดต่าง ของแต่ละไฟล์ Project ให้ปฏิทินโครงการเหมือนกัน โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำทุกครั้ง
 • การสร้าง Template ไฟล์ เพื่อใช้สำหรับหลายโครงการ
 • การสร้าง Resource Sharing เพื่อแชร์ Resource ให้ใช้งานได้หลาย Project
 • การทำ Master Project และ Sub Project
 • การลิงก์หลาย Project ไว้ในไฟล์เดียว เพื่อดูภาพรวมของทุก Project ที่ต้องการ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่รับผิดโครงในการวางแผนโครงการต่างๆ เช่น Project Manager, Engineer ฯลฯ
 • ผู้บริหารทุกระดับหรือผู้ที่อยากจะเข้าใจการใช้งานโปรแกรม Microsoft Project อย่างถูกต้อง

ข้อกำหนดของการเรียนหลักสูตรนี้

 • ผู้เรียนจะต้องนำ Notebook มาเอง

 

ลูกค้าที่ได้จัดอบรม In-House Training

ความประทับใจจากลูกค้า

 • “As a government organization, my work involves various departments and projects which require thorough planning and control. Ms Project is such a great tool in keeping track, control, and generating report for senior management. I had previously tried to master the program on my own but to no avail. This is a program that necessitates a proper training course, as it features many functions that requires training. You'll be surprised by what the program can do! Highly recommended for project managers!”

  Khun Kritaphol Limpipholphaiboon 
  Senior Exhibition Manager,
  Thailand Convention & Exhibition Bureau
 • “Inside Microsoft Project" เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจ ทางอาจารย์ผู้อบรม มีการเตรียมการถ่ายทอดเป็นลำดับขั้นตอน มีตัวอย่างให้ทดลองฝึกหัดพร้อมสอดแทรก Feature ที่น่ารู้เป็นระยะๆ เมื่อผู้รับการฝึกอบรมไม่เข้าใจ หรือมีปัญหาที่เคยเจอมาสอบถามก็มักจะได้รับคำตอบหรือชี้ช่องทางให้ได้เสมอ บรรยากาศการเรียนดี อาจารย์ผู้อบรมมีความสามารถในการถ่ายทอดดี และรักษาเวลาดีเยี่ยม หากผู้รับการฝึกอบรมนำเอาไปใช้ หรือต่อยอดงานที่ตนเองรับหลังการฝึกอบรมแล้ว ย่อมเกิดผลประโยชน์ต่อองค์การและตนเองอย่างแน่นอน”

  คุณพิชัย ยิ่งอำพล
  Project Handling Manager,
  Neuman & Esser South East Asia Ltd.
 • “การอบรม Microsoft Project ช่วยให้ดิฉันเข้าใจฟังก์ชันการทำงานเพิ่มขึ้นมากมาย ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ไม่แต่ในวงการวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้นสามารถนำมาปรับใช้กับศาสตร์อื่นๆ ได้เช่นกัน โดยส่วนตัวได้ใช้สอนนักศึกษาในการจัดการโครงการเล็กๆ ถึงแม้จะไม่ใช่โครงการใหญ่ๆ

  เช่นงานด้านวิศวกรรมศาสตร์ก็ตามแต่ก็เป็นการเพิ่มพูนความรู้ด้านการบริหารโครงการให้กับนักศึกษาโดยนำโปรแกรมนี้มาช่วย สำหรับอาจารย์สมชัยผู้สอนก็ตั้งใจสอนดีมากค่ะ”

  รองศาสตราจารย์ปราณี อัศวภูษิตกุล
  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 • “ก่อนที่จะเข้าอบรม MS.Project เคยหัดใช้โปรแกรมเอง รู้สึกว่าตัวโปรแกรมมีลูกเล่นหลายอย่างให้ใช้งานได้มาก แต่ยังไม่เข้าใจวิธีใช้งาน จึงตัดสินใจเข้ารับการอบรมที่นี่ หลังการอบรมคิดว่าตัดสินใจถูกต้องที่เลือกที่นี่ เพราะเดินทางสะดวก อาจารย์ผู้สอน อธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรมเข้าใจได้ง่าย หลังจากอบรมแล้วก็กลับมาใช้ในการทำงานจริงทันที ซึ่งช่วยประหยัดเวลาในการวางแผนโครงการได้มาก และยังทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาได้สะดวกมากด้วย ”

  คุณเอกราช จำปา
  หัวหน้าแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์
  บริษัทกระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
 • “หาโอกาสที่จะเรียนรู้และเข้ารับการฝึกอบรมโปรแกรม Microsoft Project มาใช้งานมานาน ตอนแรกคิดว่าแค่ซื้อหนังสือมาอ่านแล้วลองทำเองก็น่าจะพอทำได้ สรุปคือแค่อ่านก็งงแล้วคงไม่สามารถนำไปใช้งานจริงได้อย่างมั่นใจว่าถูกต้องแน่นอน จึงปรับเปลี่ยนแนวความคิดใหม่โดยเริ่มจากการหาข้อมูลทาง Internet ทำให้ทราบว่า NTinfonet มีการรับจัดอบรมการใช้งาน Microsoft Project โดยไม่มีข้อจำกัดว่าจะต้องมีพื้นฐานหรือใช้งานมาก่อนก็สามารถเข้าอบรมในหลักสูตรนี้ได้ โดยส่วนตัวแล้วไม่เคยใช้งานโปรแกรมนี้มาก่อนแต่อย่างใด เห็นรูปร่างหน้าตาครั้งแรกก็วันที่เข้าอบรมนี่เอง ระยะเวลา 2 วัน สำหรับการถ่ายทอดอย่างเป็นขั้นเป็นตอนของอาจารย์ผู้สอน ผนวกกับการใช้ตัวอย่างในการทำงานจริงประกอบการอธิบาย ตลอดจนให้มีการซักถามและตรวจสอบความถูกต้องขณะฝึกการใช้งานก็ยิ่งทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนและเกิดความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันได้นำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาใช้กับงานจริงแล้ว "บอกได้เลยว่าไม่ยากอย่างที่คิด”

  คุณสมชาย วงค์สวัสดิ์
  Senior Civil Engineer,
  B&V Water ,Black & Veatch (Thailand) LTD.
 • “ก่อนหน้านี้รู้แต่ว่า Microsoft Project เป็นเครื่องมือในการจัดทำโครงการและติดตามความคืบหน้าของโครงการ ปัจจุบันในองค์กรยังใช้เป็น Excel ซึ่งยุ่งยากเกี่ยวกับการจัดทำเพราะต้องสร้างสูตรเองและการ Preview ถ้าจะแบ่งเป็นส่วน ๆ ก็ยาก พอได้มาเรียน Microsoft Project ก็สามารถบอกได้ว่า เหมาะที่จะนำไปใช้ในการวางแผนงาน และติดตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายกว่า ต่อไปต้องสนับสนุนการใช้โปรแกรม Microsoft Project เพื่อให้องค์กรมีการวางแผนที่ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง ผลลัพธิ์ที่ได้คือ ความมีประสิทธิภาพ”

  คุณอมรรัตน์ พูลธัญกิจ
  นักวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์
  บริษัท ไทยโซบิโคเกอิ จำกัด

SHARE THIS PAGE!

ที่อยู่
บริษัท เอ็น.ที.อินโฟเนท จำกัด
15/34 หมู่ 10 หมู่บ้านกัญญาเฮ้าส์ 3 ซ.วัดด่านสำโรง ถ.สุขุมวิท 113 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

ติดต่อ
โทรศัพท์:
02-380-3421    
02-380-3422
แฟกซ์: 02-380-3423
มือถือ:
092-417-7673
081-269-6530
อีเมล์: training@ntinfonet.com